تبلیغات
کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی موچش - نظارت بالینی
 
کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی موچش
The most fatal thing a man can do is try to stand alone
 
 
جمعه 18 آبان 1397 :: نویسنده : منیژه حسنی
نظارت بالینی ( منیژه حسنی )

برای اطلاع در مورد انواع رفتارهای ناظر و راهنمای آموزشی در مشاهده کلاس معلمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 

 تعریف نظارت بالینی : به مشاهده هدفمند نظامدار و مستمر از کلاس های درس به منظور بهبود کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری نظارت بالینی می گویند .

مراحل اجرای نظارت بالینی :
گلیکمان، گوردون و راس گوردون ( 1995 )  ساختار نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی را در پنج مرحله متوالی به ترتیب زیر بیان کرده اند

1. تشکیل جلسه مقدماتی با معلم
2. مشاهده کلاس درس
3. تحلیل و تفسیر مشاهدات کلاسی و تعیین یا انتخاب شیوه رفتار یا برخورد با معلم 
4. تشکیل جلسه پس از مشاهده با معلم
5. تجزیه و تحلیل مراحل چهارگانه پیشین

 ناظر و راهنمای آموزشی در مشاهده کلاس معلمان می توانند از روش های زیر استفاده نمایند :
1. روش کنترل دستوری 
2.روش اطلاعاتی دستوری
3. روش مبتنی بر همکاری مشترك یا تشریک مساعی  
4. روش غیر دستوری


 1. روش کنترل دستوری  : 
شرایط استفاده این روش زمانی است که 
* معلمان در سطح رشدی بسیار پایینی عمل می کنند.
* راهنمای آموزشی نسبت به حل مسئله تعهد دارد ولی معلم تعهدی ندارد
* و یا زمانی که معلمان ترجیح می دهند ، راهنمای آموزشی تصمیمات را اتخاذ کند .

در روش کنترل دستوری راهنمای آموزشی می تواند مراحل ذیل را در کار با معلم رعایت کند :
الف) تشخیص و بیان مشکل
ب) مشخص کردن مشکل معلم با کمک خودش
ج) شنیدن نظرهای معلم
د) حل مسأله
ه ) هدایت معلم
و) بررسی واکنش معلم
ز) جزء به جزء کردن فعالیت هایی که معلم باید انجام دهد
ح) بررسی و پیگیری پیشرفت طرح


 2. روش اطلاعاتی دستوری :  
هرچه معلم در انجام دادن فعالیت های مورد نظر مهارت و تسلط بیشتری پیداکند؛ راهنمای آموزشی می تواند مسئولیت بیشتری را در تصمیم گیری ها بر عهد ه او بگذارد و بدین طریق در جهت همکاری متقابل حرفه ای و مسئولیت مشترك گام بردارند .
روش اطلاعاتی دستوری براساس تخصص، اعتماد، اعتبار و انتخاب محدود قرار دارد؛

 بنابراین در موقعیت ها و شرایط ذیل می توان از این روش استفاده کرد :
*********************************
1. زمانی که معلم در سطوح رشدی نسبتاً پایینی عمل می کند؛
2 . زمانی که معلم دانش لازم را در مورد موضوعی ندارد، ولی راهنمای آموزشی به وضوح آن دانش و معرفت را دارد؛
3 . زمانی که معلم احساس سر در گمی یا بی تجربگی می کند یا در مورد آنچه باید انجام دهد دچار تردید است و نظر خاصی ندارد،
 ولی راهنمای آموزشی از کارها یا فعالیت های موفقیت آمیز آگاه است؛
4 . زمانی که راهنمای آموزشی علاقه مند و مشتاق است که مسئولیت آنچه را معلم می خواهد انجام دهد یا به آزمایش بگذارد بر عهده گیرد؛
5 . زمانی که معلم معتقد است راهنمای آموزشی فردی دارای اعتبار است و دانایی، درایت و تجربه لازم را دارد و می داند از چه چیزی با او صحبت می کند؛
 6 . زمانی که وقت ضیق است، فشارها و مشکلات مشخص هستند، و اتخاذ اقدامات سریع ضروری است.

 به طور کلی از روش نظارت و راهنمایی اطلاعاتی دستوری برای هدایت، اصلاح یا بهبود کار معلمان استفاده می شود تا بدین وسیله معلمان در مورد راه حل های گوناگونی که راهنمای آموزشی در اختیارشان گذاشته است تأمل کنند و آن ها را بررسی کرده، از میانشان راه حل یا مجموعه ای از راه حل هایی را که به نظرشان عملی، واقع بینانه و مفید است انتخاب کنند.
استفاده از روش اطلاعاتی دستوری زمانی که معلم نسبت به راهنمای آموزشی، اطلاعات، دانش، تجربه، تخصص و توانمندی های کمتری دارد بسیار سودمند و مؤثر است و مؤکداً توصیه می شود.


 3. روش مبتنی بر همکاری مشترك یا تشریک مساعی  : 
چنان که راهنمای آموزشی در فرایند نظارت و راهنمایی بالینی، علاقه مند باشد مسأله ای را به طور مشترك و با همکاری متقابل با معلم حل کند و معلم را تشویق کند تا اداراکات و نظرهایش را در مورد آن مسأله یا مشکل بیان کند و در عین حال صادقانه و به طور صریح و روشن عقاید خودش را نیز بیان کند، به طوری که به مبادله صادقانه و آشکار نظرها بینجامد، از نظارت وراهنمایی آموزشی مبتنی بر همکاری مشترك و متقابل استفاده کرده است.
موارد استفاده از روش نظارت و راهنمایی مبتنی بر تشریک مساعی همکاری حرفه ای متقابل :

 1. زمانی که معلم در سطح رشدی متوسطی عمل می کند؛
2 . زمانی که معلم و راهنمای آموزشی به طور تقریباً یکسانی در موضوع یا مسأله مورد نظر تخصص دارند. یعنی راهنمای آموزشی بخشی از مشکل را می شناسد و معلم بخش دیگر آن را؛
3 . زمانی که معلم و راهنمای آموزشی هر دو در اجرای تصمیم دخالت دارند و باید در قبال نتایج پاسخگو باشند؛
4 . زمانی که معلم و راهنما هر در قبال حل مسأله متعهد هستند. اگر معلم خواستار دخالت در حل مسأله و تصمیم گیری ها باشد، ولی راهنمای آموزشی او را در این فعالیت ها دخالت ندهد، این کار باعث تضعیف روحیه و عدم اعتماد معلم می گردد؛ بنابراین، برای اجتناب از چنین احساسی باید از این روش نظارتی به نحو مؤثری استفاده شود.


 4. روش غیر دستوری : 
در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی، گاه راهنمایان آموزشی با معلمانی مواجه می شوند که برای هدایت و اداره کار خود به طور مستقل توانایی ها و مهارت های لازم را دارا هستند؛ بنابراین چگونگی برخورد و رفتار حرفه ای آنان با این معلمان فرق می کند و به ناچار باید از شیوه یا رفتار نظارتی متفاوتی استفاده کنند.
نظارت وراهنمایی غیر دستوری بر این فرض استوار است که خود معلم به بهترین وجه می داند که چه تغییرات آموزشی ای باید در کارش انجام گیرد و به طور مستقل توانایی فکر کردن و عمل کردن در مورد آن ها را دارد.

به اعتقاد متخصصان تعلیم و تربیت، راهنمایان آموزشی می توانند در موارد ذیل از این روش استفاده کنند :
1 . وقتی که معلم در سطوح بالایی از رشد حرفه ای عمل می کند؛
2 . زمانی که دانش و تخصص معلم در مورد موضوع از دانش و تخصص راهنمای آموزشی بیشتر است؛
3 . زمانی که معلم در قبال اجرای تصمیماتش مسئولیت تام دارد، در حالی که مسئولیت راهنمای آموزشی اندك است؛
4 . زمانی که معلم نسبت به حل مسأله تعهد دارد، ولی این امر برای راهنمای آموزشی اهمیتی ندارد.
 

راهنمایان آموزشی باید دقت کنند که هر روشی مستلزم استفاده از نوعی مهارت ارتباطی بین فردی است که فقط در صورت استفاده از آن می توان انتظار رسیدن به نتایج مطلوب را داشت در غیر این صورت ، در معلم تعارض ایجاد می شود و صداقت راهنما را مورد تردید قرار می دهد ، پس لازم است در این مورد دقت لازم شود 
نوع مطلب : ارتقاء حرفه ای، مطالب آموزشی، نظارت بالینی، توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان، 
برچسب ها : نظارت بالینی، توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان، ارتقاء حرفه ای،
لینک های مرتبط : دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان، دبیرخانه کشوری توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس،


پنجشنبه 24 آبان 1397 11:20 ق.ظ


مرا امید بهبودی نماندست، ای خوش آن روزی

که می‌گفتم: علاج این دل بیمار می‌باید


بهائی بارها ورزید عشق، اما جنونش را

نمی‌بایست زنجیری، ولی این بار می‌باید

شیخ بهاییسلام

با افتخار دعوتید برای خواندن

شیخ بهایی را چقدر می شناسید؟

قربانت

مامیترا

منیژه حسنی : سلام و سپاس از حضور و دعوت شما
چهارشنبه 23 آبان 1397 12:48 ب.ظ
سلام و درود به شما دوست عزیز
منیژه حسنی : سلام و سپاس از حضور شما
چهارشنبه 23 آبان 1397 12:48 ب.ظ
نگاه ساکت باران
به روی صورتم
دزدانه میلغزد
ولی باران نمیدانند
که من دریایی از دردم
به ظاهر گرچه میخندم
ولی اندر سکوتی تلخ
میگریم
سه شنبه 22 آبان 1397 08:36 ق.ظ
امروز ، طلوع زرین خورشید را تا عمق جانمان لمس کنیم

و بــــــا شیرین ترین لبخندهـــــــــا سلامش را پاســــــخ دهیم

آرامش آدمهـــــــــــــا بـــــــــــــــــا ارزش ترین حسِ دنیـــــــــــاست

برایتان در این روزهای پاییـــزی ، یک دنیا آرامش و یک دنیا تندرستــــــــــی

از خدای بزرگ خواستارم
منیژه حسنی: سلام و سپاس فراوان از شما
دوشنبه 21 آبان 1397 09:34 ب.ظ
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو کاو ساخه های تر دارد
دوشنبه 21 آبان 1397 09:32 ب.ظ
سلام ....
چه عالی چقدر زیبا بحث نحوه تدریس رو بیان کردید
منیژه حسنی : سلام و سپاس از شما
دوشنبه 21 آبان 1397 08:47 ب.ظ
دلم میخواهد ماه من و تو همیشه پشت ابر بماند
و هیچ کس از عشق ما با خبر نشود
آدم ها حسودند!!
زمانه بخیل است و دنیا عاشق کُش...

عباس_معروفی
دوشنبه 21 آبان 1397 08:52 ق.ظ
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل...خوب است!
مثل همین باران بی سوال
که هی می بارد...
که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

دوشنبه 21 آبان 1397 08:51 ق.ظ
سلام به شما دوست عزیز
ممنونم بزرگوار
منیژه حسنی : سلام و سپاس از حضور شما
یکشنبه 20 آبان 1397 03:38 ب.ظ
شبی مجنون نوشت از بهر لیلی

الهی که بِـری زیرِ ترِیلی


اگر عشق دگر در سر نداری
چه معنی دارد این (last seen recently)؟
سلام بر بانوی عزیز معلم گرامی
روزتان شاد
دلتان لبریز از آرامش
منیژه حسنی : سلام و عرض ادب ، سپاس از حضور شما ممنون از اینکه به هر دو وبلاگ سر می زنید
یکشنبه 20 آبان 1397 09:58 ق.ظ
برنامه هایی که توی این پست نوتید روز خوندم. جالب بود
منیژه حسنی: سلام و عرض ادب ، سپاس از حضور پرمهر شما ،

ممنون از اینکه وقتی رو به خوندن مطالب این وبلاگ اخنصاص دادید
یکشنبه 20 آبان 1397 09:57 ق.ظ
سلام به شما دوست عزیز
ممنون از شما
کامیاب و پیروز باشید
منیژه حسنی : سلام و عرض ادب مجدد ، برای شما هم آرزوی موفقیت دارم
یکشنبه 20 آبان 1397 09:54 ق.ظ

چه کسی گفت زمان طلا است؟
من مز مزه اش کرده ام
زمان عین الکل است
ثانیه ثانیه میسوزاند و میرود در عمق وجودت
مست مست که شدی
چشمهایت را باز میکنی و میبینی
عمرت گذشته
و تو ماندی و
خماری از دست رفتن یک عمر...

فروغ‌فرخزاد

سلام

صبح بخیر

منیژه حسنی: سلام . صبح شما هم بخیر جناب استاد احمد خان بابایی
شنبه 19 آبان 1397 07:31 ب.ظ
سلام خانم حسنی عزیز

مرسی از قرار دادن این مطلب همراه تصویر به این زیبایی

منیژه حسنی : سلام و عرض ادب

خوشحالم که این پست رو پسندید
شنبه 19 آبان 1397 07:18 ب.ظ
سلام
شبت بخیر
منیژه حسنی: سلام و عرض ادب
شنبه 19 آبان 1397 07:18 ب.ظ


عشق در من
مسافر سیّارۀ پائیز ست
احساس کوچکی
که در بهار
یک ستاره هم نداشت !
شنبه 19 آبان 1397 08:16 ق.ظ
سلام
خوبی صبح ات بخیر منیژه خانم عزیز

شاد باش نه یک روز,هزاران روز . . .

بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته

اند
فرا رسیدن ماه ربیع بر شما مبارک باد
منیژه حسنی : سلام و سپاس از حضور شما ، بر شما هم فرا رسیدن این ماه مبارک
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی و تعامل اعضای گروه های آموزشی موچش و گروه تکنولوژی استان کردستان با هدف تبادل اطلاعات و تجربه در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای دانش کاربران در حوزه آموزش ایجاد شده است.

مدیر وبلاگ : منیژه حسنی
نویسندگان
نظرسنجی
همراهان عزیز ، آزمون پیشرفت تحصیلی به عنوان مكمل مؤثر آموزش و فرآیند یاددهی – یادگیری در طی چند سال اخیر در حال برگزاری می باشد لطفأ نظر خود را در مورد این آزمون ها ثبت نمایید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
تماس با ما